راهنمای دانلود رایگان از سایت

سلام دوستان برای دانلود از سایت شما باید به طریق زیر عمل کنید طبق مراحل عکس !

همه یمراحل شبیه به هم است در دانلود های متفاوت 

1:

2:

3:

4: